Home
Links
Posts.....

.....

http://www.aparat.com/v/QiYTP


برچسب‌ها:
+ سه شنبه 12 خرداد 1394برچسب:, | 14:42 | ..... |

چنــ ــد روز دیگـــر ☜امـــروز ◆پارســـال می شـــود

ڪمی سادھ

*اندڪی خندھ دار

☜وقدرے  عادے...

⇜امروز سالھاست می رود ↜ 

و  ما ھمیشه ∞  ☜ چشـــممان پی فــرداستــ✓ 

✘✘افســـوس✘✘

◆بھ فڪر پاییــز⇊ 

تابســـتان را ☞ 

و بــھ فڪر بھار ⇊ 

زمـــستان را☞ 

◆ فـــــدا می ڪنیم✓◆

جـــشن می گیریم  ◆

عــید می گیـــریم 

⇄ و دوبــارھ⇄ 

✧هـــمان...


برچسب‌ها:
+ دو شنبه 25 اسفند 1393برچسب:, | 16:0 | ..... |